Jimmaanis Filmaanni Ni barbaachisa - Umar Tahir | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Jimmaanis Filmaanni Ni barbaachisa – Umar Tahir

Jimmaanis Filmaanni Ni barbaachisa – Umar Tahir

Sochiin Amma godhamaa jiru Akka hamaa Hawaasa keenya diiguuf deemaa jira. Ummata Sammuu wolabaa afuura jibbaatiin faaltanii Deebiftanii akka kaleessaatti gabroomsitanii itti Xabachuuf Shirri Xaxaa jirtan isin Nyaataa of beekkadhaa… Siyaasa Jibbaa dhiifnee bira dabarre jenne sana keessaa bahuu dadhabdanii akka gaafa Muktaar kadir Sanatti sochii farra dimokraasii eegaltanii jirtuu dhiisaa. Ummanni isin ganda gandaan wolitti qabdanii haasaa wollaalaa itti haasa’aa ooltan isin taajjabee isin tuffatee galee bunaan isin dhugaaraa Adaraa of hin fokkisiisinaa. Utuu sochiin hin eegalamin Abaarsa paartileetiin kan gurra ummataa duuchuu eegaltan gaafa sochiitti seename akkam tahuuf deemtan? Hunda keenyaafuu kan baasu Daandii Dimokraasiitii fi daandii Iftoomina qabuudha. Kan kanaan alaa Ummata gowwomsitan hin qabdanii hin Gowwoominaa!!
Shira hundaa ni beekna waan baayyee beekaa  Ijaarsa biyyaatiif jennee dhiifnee bira darbaa jirra. Nuti ammas abdii hin kutannu Akka isin Yaaddan sanatti Naannummaan Sochoohuu baannus Qe’ee keenyaaf kabaja qabna. Akka isin itti Deemaa jirtanitti Ummanni keenya akka Ukkaamfamee isinii kaleessa Woyyaaneef Ergamaa turtaniin Deebihee akka Gabroomu hin barbaannu hin hayyamnusi. Ummanni keenya immoo hunda keenya caalaa dammaqaadha waan taheef Goyyoomsuun tuffii isaaniif qabdan agarsiisuu yoo tahe male bu’aan isin argattan hin jiru. Utuu daandii dhugaa irra deemnee hunda keenyaafuu bu’aa qabaata jedheen amana. Ummata keenyaaf kabajaa ha kenninu!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *