Siidaan goota Oromoo Maammoo Mazammir  Dilbata iftaanii GUDARITTI Eebbifama. Walargaan  teenya Gudar haa taatu-Jawaar Mohammad | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Siidaan goota Oromoo Maammoo Mazammir  Dilbata iftaanii GUDARITTI Eebbifama. Walargaan  teenya Gudar haa taatu-Jawaar Mohammad

Siidaan goota Oromoo Maammoo Mazammir  Dilbata iftaanii GUDARITTI Eebbifama. Walargaan  teenya Gudar haa taatu.

Yaadannoo wareegamtootaa Maammoo hanga Maammush.

Jaarraa tokkoofi walakkaa oliif ummanni Oromoo qabsoo hadhaawaa gochaa tureera. Qabsoo kanas yoo godhan diina fuuldura dhaabbachuun hanga aarsaa lubbuu kaffaluutti. Oromoon ilmaan isaa hedduu qabsoo irratti gabbareera. Kanneen humna diinaatiin rukutamanii manatti hafanis muraasa miti. Warreen Oromummaaf wareegaman yaadachuufi warreen qabsoo irratti miidhaman jajjabeessuun gootota egeree horachuuf akeektuudha. Kanuma bu’uura godhachuun hawaasni magaalaa Gudariifi naannoo ishee Guraandhala,1/2012 A.L.H waltajjii guddaa qopheessanii jiru. Waltajjii kana irratti waantota armaan gadiitu raawwatama.

1. Gootota ilmaan torban kuttaayee qabsoo Oromoo irratti wareegaman Maammoo hanga Maammush Guutuutti beekamtiin gootummaa ni kennamaaf.

2. Maatii wareegamtootaaf fuulduraatti ummanni isaan cinaa jiraachuufi kabaja maatiin gootaa argachuu qabu akka argataniif beekamtiin ni kennamaaf.

3. Namoota qabsoo Oromoo irratti midhamanii manatti hafan kanneen aanaa Tokkee Kuttaayee keessa jiran hundaaf deeggarsi ni godhamaaf.Haala fuulduree isaanii irrattis ni mari’atama.

4. Siidaan yaadannoo A. Dh. Maammoo Mazammir ijaaruuf dhagaan bu’uuraa ni kaa’ama.

5. Mariin hawaasaafi hayyootaa ni gaggeeffama.

Waltajjii kana irratti maatiin wareegamtootaafi qaama miidhamtootaa ni argamu. Akkasumas, hayyoonni Oromoo hedduun sagantaa kana irratti ni hirmaatu. Dabalataanis, ummanni Oromoo hundi akka irratti hirmaattaniif affeeramtaniittu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *